Przetarg Zbycie Nieruchomości 2017 - REGULAMIN

REGULAMIN PRZETARGU:

W dniu 30.01.2017 na wniosek jednego z oferentów sprecyzowano numer konta bankowego prawidłowy numer to: 53 1050 1445 1000 0023 2433 1327


PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

1. Przedmiotem sprzedaży jest użytkowanie wieczyste dwóch działek:

a) działka 3174/37 o pow. 9911 m2 zabudowana budynkami o pow. 3470m2,

b) działka 3174/34 o pow 6474 m2 zabudowana budynkami o pow 631,5m2 

wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Olkuszu Księga Wieczysta nr KW KR1O/10371/8

 

Nieruchomość uzbrojona jest w sieć wodociągową, energetyczną i telekomunikacyjną.

 

Zlokalizowana jest bezpośrednio przy ul. 1000-lecia 2a w Olkuszu 300 m od Drogi Wojewódzkiej nr 794 Kraków- Dąbrowa Górnicza .

 

Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczą się również w stosunku do niej postępowania administracyjne.

 

 

2. Wadium dla W/w Nieruchomści wynosi:

ad 1) 50.000 zł

ad 2) 40.000 zł


3. Oferent winien złożyć pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta Przetarg Nieruchomości" w sekretariacie Fabryki Wentylatoró Owent Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 2a do dnia 30.01.2017 r. do godz. 15.00. W przypadku składania oferty pocztą lub kurierem decyduje data wpływu do Spółki

 

WNIESIENIE WADIUM

 

4. Warunkiem dopuszczenia oferty do udziału w postępowaniu jest wniesienie w terminie nieprzekraczalnym do dnia 29.01.2017 r. do godz. 20.00 wadium, o którym mowa w pkt. 2 na rachunek bankowy Fabryki Wentylatorów Owent Sp. z o.o. w o numerze: 10 5000 2853 1050 1445 1000 0023 2433 1327 z tytułem „Wadium na nabycie nieruchomości w Olkuszu”.

 

TREŚĆ OFERTY

 5. Oferta powinna zawierać:

- nazwę oferenta,

- datę sporządzenia oferty,

- oferowaną cenę kupna,

- podpis oferenta.

 

6. Osoby prawne do oferty winny załączyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem:

- umowy Spółki (Statut)

- aktualny odpis z KRS-u (lub informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi pobraną ze strny Ministerstwa Sprawiedliwoście ems.ms.gov.pl)

 

7. Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków i opłat dotyczących transakcji kupna oraz pokrycie kosztów aktu notarialnego, wypisów oraz opłat sądowych.

 

8. Na podstawie ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) do ustalonej w trakcie postępowania ceny naliczony zostanie podatek Vat wg aktualnie obowiązującej stawki.

 

DODATKWE INFORMACJE

 

9. Informacje na temat sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 668-013-566. Oględziny nieruchomości możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin (nr tel. Jak powyżej). Odpowiedzi na pytania potencjalnych oferentów oraz dokumenty techniczne będą publikowane na stronie www.owent.pl w dziale przetargi.

 

UNIEWAŻNIENIE

 

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu na każdym etapie lub nieprzyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyny.

 

OFERTY – OTWARCIE TERMIN ZWIĄZANIA

 

11. Otwarcie ofert nastąpi 31.01.2017 o godz 9.00 w siedzibie Spółki al. 1000-lecia 2a.

 

12. Oferenci są związani ofertą do 28 lutego 2017 lub momentu odrzucenia ich oferty przez Sprzedającego.

 

ZWROT I PRZEPADEK WADIUM

13. Wadium zostanie zwrócone oferentom, których oferty zostały odrzucone w ciągu 7-miu dni od ich odrzucenia.

 

14.Wadium ofertenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu.

 

15. W przypadku gdy oferent, którego oferta zostanie przyjęta, odmówi podpisania umowy sprzedaży lub nie przystąpi do aktu notarialnego, wadium przepadnie na rzecz Sprzedającego.

 

ZMIANY

16. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu do dnia 23.01.2017, zmiana taka zostanie publikowana na stronie Sprzedającego www.owent.pl oraz przesłana potencjalnym oferentom, którzy przesłali zamawiającemu swoje adresy e-mail.

17. Przedmiotem zmiany o której mowa w pkt. 16 nie może być wydłużenie zwrotu wadium.

Facebook
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.